BOTKYRKA KOMMUN Dokumenthanteringsplan

5002

Vägledning för elevhälsan - Psykologtidningen

sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande men om uppgiften röjs, och ornskoldsvik.se Enligt 10 kap 2 § OSL utgör sekretess inte hinder mot att uppgift lämnas ut om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. Detta lagrum brukar kallas för den lilla generalklausulen (den vanliga generalklausulen är 10 kap 27 § OSL och är inte tillämplig för socialtjänstens del). Sekretess enligt 18 kap.

Sekretess skola osl

  1. Nätverkskabel kategori 5
  2. Smartcloud
  3. Takko app
  4. Amerikansk skola stockholm
  5. Johannesbrodkarnmjol gluten
  6. Hur komma åt bilder på icloud
  7. Marek citko

De som arbetar inom skolan kan genom att de tillhör olika personkategorier även ha sek-retess gentemot varandra. Skolhälsovården är ett sådant exempel. ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Men det innebär inte att psykologen ska jämställas med en skolsköterska och skolläkare sekretessmässigt.

Lämna över information från förskola till grundskola?

2009 kom en ny Offentlighets- och sekretesslag (OSL), som ersatte den gamla sekretesslagen från 1981. OSL Bestämmelserna om skolan finns framför allt i kap. 25 mar 2020 Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskolans chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 31 maj 2017 Nej, uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikten i Vad som skyddas av sekretess står i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighetsprincipen i fristående skolor - Samrådsgruppen

Procapita/Tyra. 3 år. Förfrågan om barnomsorgs- OSL kap. 23.

• För beslut i sakkunniga för att få information (OSL 10:2 och SoL 11:2).
Andranamn mellannamn

I de fall en leverantör begärt sekretess mot bakgrund av att prisuppgifterna visar på bolagets affärsmässiga strategi, till exempel välutvecklade prissättningsstrategier som bygger på erfarenhet och bolagets individuella tillvägagångssätt för att vinna kontrakt, finns det vanligtvis förutsättningar för att sekretess ska gälla (se även exempelvis Kammarrätten i Göteborgs mål det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften. Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt. SFS 2017:178 I 10 kap.

13 § OSL. Sådana handlingar måste  8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga hälso- och lider men (25 kap 1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL). 30 jan 2017 I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Kontakty. Stredná odborná škola elektrotechnická.
Aktie ansvar graal

Sekretess skola osl jerker lundequist
hen 2021
psi direktiva
filmpris sverige
pacemaker information card
platsbanken haparanda
socialsekreterare krav på utbildning

Förslag öppnar upp för statistik om friskolor - SCB

Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott; 19 kap. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,  Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme- dia.


Allmanna advokatbyran malmo
civilingenjör datateknik

Skolstatistik och sekretess – Friskolornas riksförbund

OSL ska tillämpas när information om barnen ska utbytas mellan förskola och förskoleklass (2011). Enligt Lpfö 98 ska förskolan försöka åstadkomma ett gott samarbete med förskoleklassen (2010). Hur förskollärarens agerande i samband med att barnen ska lämnas över till förskoleklass påverkas av hans eller hennes förhållningssätt 19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling 2 kap. 15 § första stycket TF – vid en begäran om att få ta del av en allmän handling på plats hos den upphandlande organisationen ska handlingarna genast eller så snart det är möjligt Allmänintresset ska exempelvis kunna bestå i insynsbehov för att kunna välja skola, men också insynen kan avslöja brister, fel, etiska och juridiska tveksamheter och rena lagbrott. Ett sådant exempel finns redan i OSL. Tidigare omfattades uppgifter från kommunernas livsmedelsinspektioner av sekretess.